Hvordan søke om tilskudd til opplæringsstillinger


Søknad om tilskudd til opplæringsstillinger 2. halvår 2017. Søknadsfrist 1. mars 2018

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir tilskudd til opplæringsstillinger for lærlinger, kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2. I første halvår 2017 ble det bevilget 23,7 mill. kroner til opplæringsstillinger.

De regelendringene og satsene som ble innført 09. april 2015, gjelder fortsatt. Perioden det skal søkes for er fra 01.07.2017 tom. 31.12.2017. Det søkes etterskuddsvis. Følgende utbetalingstidspunkt vil være gjeldende:

  • 2. halvår 2017 medio mai (utbetaling for opplæringsstillinger juli - desember).
  • 1. halvår 2018 medio november (utbetaling for opplæringsstillinger januar - juni).

Søkeprosessen er som tidligere to-delt. Hvert rederi vil få tilsendt en epost med en unik link hvor det fylles ut informasjon om rederiet og fartøyenes navn. Her kan det også søkes om refusjon for reiseutgifter for kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016. Deretter vil rederiet motta en epost med en unik link på hvert fartøy. Dette gjør det enklere å bearbeide tallmaterialet, og minsker risikoen for feil i behandlingen av søknadene.

Søknadsfristen er 1. mars 2018.

Epost med unik link vil bli sendt til alle rederier som søkte for 1. halvår 2017.

Dersom ditt rederi ikke søkte for denne perioden, men ønsker å søke for 2. halvår 2017 – vennligst send epost med rederiets navn til post@rederi.no

Rutine for innsendelse av revisorbekreftelse:
Revisorbekreftelse vedlagt kopi av søknaden må foreligge for at søknaden skal være komplett. Mal for revisorbekreftelse kan lastes ned fra nettsiden under "Viktige vedlegg". Søknadsskjemaet stenges for utfylling 01.03.2018, og frist for innsendelse av revisorbekreftelse er 15.03.2018. Dette sendes til post@rederi.no.

Kopi av lærlingekontrakter og ansettelseskontrakter skal ikke lenger sendes inn. Et utvalg av innkomne søknader kan bli kontrollert. De rederiene dette gjelder, vil da bli kontaktet direkte.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut