Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse gir tilskudd til opplæringsstillinger for lærlinger, kadetter under opplæring til sertifikatklasse 3, 4 eller 5 og junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2.

Stiftelsen gir støtte for de dagene lærlingen, kadetten eller junioroffiseren er om bord, uavhengig av antall timer fartstid som opptjenes per dag, (det skal altså ikke foretas en omregning fra timer til dager).

De regelendringene og de økte satsene som ble innført 05. mai 2022 gjelder for 1 termin 2023. Perioden det kan søkes for er 01.01.2023 - 30.06.2023 og det søkes etterskuddsvis.

Følgende utbetalingstidspunkt vil være gjeldende:

  • 1. halvår 2023 medio november (utbetaling for opplæringsstillinger januar - juni).
  • 2. halvår 2023 medio mai (utbetaling for opplæringsstillinger juli - desember).

Søknadsprosessen

En epost med unik link til det elektroniske søknadsskjemaet vil bli sendt til alle rederier som søkte for 2. halvår 2022. Dersom ditt rederi ikke søkte for denne perioden, men ønsker å søke for 1. halvår 2023, send en epost med rederiets navn til post@rederi.no. 

VIKTIG: Hvert rederi skal ha en egen link til søknadsskjemaet. Ta kontakt med post@rederi.no dersom du trenger link til flere søknadsskjemaer for flere rederier.

Søknadsskjemaet består av to trinn. Hvert rederi vil få tilsendt en epost med en unik link til trinn 1 av søknadsskjemaet, hvor det fylles ut informasjon om rederiet og fartøyenes navn. Når trinn 1 er besvart vil rederiet motta epost med trinn 2 av søknadsskjemaet til hvert fartøy. Det er viktig at trinn 1 fylles ut så snart som mulig, da denne informasjonen danner grunnlag for utsendelse av trinn 2.


Vedlegg til søknaden

Revisorbekreftelse eller egenerklæring vedlagt kopi av søknaden må foreligge for at søknaden skal være komplett. Mal og informasjon om revisorbekreftelse/egenerklæring finnes her Viktige vedlegg  
Et utvalg av innkomne søknader kan bli kontrollert. De rederiene dette gjelder, vil da bli kontaktet direkte.

Søknadsfrist

Søknadsskjemaet stenges for utfylling 01.09.2023, og frist for innsendelse av egenerklæring/revisorbekreftelse er 15.09.2023. Dette sendes til post@rederi.no.