Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse fastsatte den 23. januar 2024 følgende Plan for tildeling av tilskudd til opplæringsstillinger i medhold av pkt. 6 i stiftelsens vedtekter:

I Tilskudd til opplæringsstillinger

1.1 Hvem som har rett til å søke om tilskudd

Ethvert selskap som har opplæringsstillinger som gir rett til tilskudd iht. satsene som nevnt i pkt. 1.6, har rett til å søke om tilskudd.

1.2 Tildelingsperioder

Tilskudd tildeles hvert halvår (01.01 - 30.06 og 01.07 - 31.12) med tilbakevirkende kraft (etterskuddsvis) for vedkommende halvår.

1.3 Søknadsfrister

Søknadsfrist for andre halvår 2023 (01.07.2023 - 31.12.2023) er 1. mars 2024.
Søknadsfrist for første halvår 2024 (01.01.2024 - 30.06.2024) er 1. september 2024.

Ved overskridelse av søknadsfristen bortfaller retten til tilskudd for vedkommende halvår. Styret kan i særlige tilfelle gjøre unntak for overskridelse av søknadsfristen.

1.4 Søknadsskjema

Det er utarbeidet et eget elektronisk søknadsskjema som må benyttes ved søknad om tilskudd.

1.5 Vedlegg til søknaden

Alle som søker om tilskudd til opplæringsstillinger, skal sende inn revisorbekreftelse (gjelder søknader over kr 100 000) eller egenerklæring vedlagt kopi av søknaden. Dette sendes til post@rederi.no . Et utvalg av innkomne søknader vil bli kontrollert. De rederiene dette gjelder, vil bli kontaktet direkte.

1.6 Satser

Tilskuddsbeløpet er differensiert på stillingene lærling, kadett og junioroffiser samt om det mottas tilskudd fra Sjøfartsdirektoratet etter tilskuddsordningen - Forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

Gruppe A: Lærlinger (fagbrev) og Lærekandidater (kompetansebevis)

A1) Lærlinger/lærekandidater utenfor tilskuddsordningen kr. 203,- pr. dag om bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev/kompetansebevis.

A2) Lærlinger/lærekandidater innenfor tilskuddsordningen kr. 145,- pr. dag om bord som gir kvalifisert opplæring til fagbrev/kompetansebevis.

Gruppe B: Kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og D5

B1) Kadetter utenfor tilskuddsordningen kr. 405,- pr. dag om bord som gir kvalifisert opplæring til maritimt sertifikat.

B2) Kadetter innenfor tilskuddsordningen kr. 260,- pr. dag om bord som gir kvalifisert opplæring til maritimt sertifikat.

Gruppe C: Junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2

C1) Junioroffiserer utenfor tilskuddsordningen kr. 339,- pr. dag om bord.

C2) Junioroffiserer innenfor tilskuddsordningen kr. 218,- pr. dag om bord.

1.6.1 Prinsipper for beregning av tilskudd

Opplæringsplasser i eller utenfor tilskuddsordningen: For skip som har ansatte både i og utenfor tilskuddsordningen, gis tilskudd i henhold til den ordning den ansatte er omfattet av.

1.6.2 Hvem det gis tilskudd til

Det gis tilskudd til personer i opplæringsstillinger som har gjennomført utdanning ved utdanningsinstitusjon i Norge, eller som har lærekontrakt eller opplæringskontrakt med godkjent lærebedrift.

1.7 Felles bestemmelse for gruppe A, B og C – særlig for fartøy under 24 meter

For rett til tilskudd for opplæring som har funnet sted på fartøyer under 24 meter, må det fylles ut særskilt skjema for godkjenning som opplæringsfartøy.

1.8 Beregning av tilskuddsbeløpet

Det gis kun tilskudd for opplæring som finner sted om bord.

1.9 Rett til støtte

Selskaper som har stillinger som gir rett til tilskudd som nevnt i pkt. 1.6, jf. pkt. 1.7, har ubetinget rett til tilskudd, jf. dog pkt. 3.1.

1.10 Utbetaling

Tilskudd som nevnt i pkt. 1.6 utbetales når det er fastslått at vilkårene for utbetaling etter Planen er til stede. Utbetaling vil dog først finne sted når alle søknader er innkommet og er ferdigbehandlet.

Beslutning om tildeling av tilskudd til opplæringsstillinger er endelig og kan ikke påklages.

 

II Tilskudd til andre rekrutterings- og opplæringstiltak

2. Andre rekrutterings- og opplæringsaktviteter

Styret setter av beløp til tilskudd til andre rekrutterings- og opplæringsaktviteter, HMS-tiltak mv. Styret gir nærmere retningslinjer for søknader og fordeling av disse midlene. Styrets beslutning om tildeling av tilskudd etter denne bestemmelse er endelig og kan ikke påklages.

III Felles bestemmelser

3.1 Det tas forbehold om justering av satsene etter pkt. 1.6 og beløp som er tildelt etter pkt. 2 første punktum, dersom det ikke foreligger tilstrekkelig tilgjengelig dekning på utbetalingstidspunktet.

3.2 Justering som nevnt i pkt. 3.1 kan skje uten forutgående varsel til søkeren. Søkerne skal varsles så raskt som mulig dersom det blir aktuelt å foreta justering. Stiftelsens styre står fritt til å treffe beslutning om hvorledes justering skal foretas mellom satsene etter pkt. 1.6 og beløp som er tildelt etter pkt. 2.

3.3 Planen kan endres når som helst dersom vedtak i Stortinget eller forholdene ellers tilsier at det er nødvendig å foreta endringer i Planen.

3.4 Bestemmelsene i Planen gjelder utelukkende for 2. halvår 2023.