Med referanse til vedtak i Stortinget i forbindelse med etablering av nettolønnsordningen har Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse fastsatt følgende retningslinjer for bruk av særskilt avsatte disponible midler til "andre rekrutteringstiltak, HMS-tiltak mv" etter Plan for tildeling av tilskudd for 2023 del II.
 

1) Støtte til rekrutterings- og informasjonsaktiviteter overfor ungdom om maritim utdanning og maritim næring.

• Søknader om støtte til rekrutteringstiltak i sosiale medier/digitalt, skal skje gjennom Maritimt Forum sentralt, slik at strategi, budskap og innhold blir koordinert.
• For støtte til regionale, fysiske rekrutteringsaktiviteter som skolebesøk, messer osv. søker arrangør direkte til stiftelsen.
• Stiftelsen gir ikke støtte til aktiviteter som inngår som en del av de offentlige maritime skolenes studietilbud.
• Stiftelsen gir ikke støtte til bachelor- eller masteroppgaver.
• Stiftelsen gir ikke støtte til ordinær drift.

2) Støtte til videreutvikling av HMS-arbeidet i maritim næring.

• En mer effektiv verneombudsordning gjennom å øke kunnskapsnivået om ordningen.
• Tiltak for å øke det generelle kunnskapsnivået innen HMS-arbeid.
• Tiltak for å redusere risiko for yrkesskade/personulykke.
• Tiltak for å bedre sjøfolkenes arbeidsmiljø, sikkerhet og helse.

3) Støtte til industrielle utviklingsprosjekter og innovasjon samt tiltak som fremmer rekruttering og kompetanseheving. 
 
4) Støtte til aktiviteter som skaper og koordinerer opplæringsplasser. 

• Stiftelsen gir ikke støtte til tiltak i offentlig regi.

Generelt

Prosjekter som mottar støtte fra stiftelsen, bør inneholde overførbar kompetanse og ha allmenn interesse.

Tiltak/prosjekter/aktiviteter som dekker flere områder og/eller inneholder overførbar kompetanse, vil bli prioritert ved tildeling av økonomiske midler.

Søknad og sluttrapport

Søknader til stiftelsen skal settes opp på eget søknadsskjema inkludert budsjett (lenke). 

  1. Ved tildeling av midler besluttet av stiftelsens styre, skal søker informeres skriftlig fra stiftelsens sekretariat. Søker kan være oppdragsgiver og/eller koordinator for prosjektet det søkes midler for. Oppdragsgiver og/eller koordinator for et prosjekt skal selv sørge for nødvendig prosjektbeskrivelse og avtaler med eventuelle underleverandører til prosjektet. I tilfeller hvor en koordinator av et prosjekt av forskjellige årsaker ikke har anledning til å påta seg økonomisk ansvar overfor en underleverandør, kan tildelingsbrevet fra stiftelsen benyttes av koordinator som en slik sikkerhet.
  2. Tiltak/prosjekter/aktiviteter som blir gitt støtte, vil bli avkrevd en rapport ved tiltakets/prosjektets/aktivitetens avslutning eller ved årets slutt såfremt en fortsetter inn i et nytt kalenderår. Sluttrapporten skal følge samme mal som søknaden og vedlegges regnskap.
  3. Dersom prosjektet ikke er mulig å gjennomføre i tråd med søknad, kan det søkes om omdisponering av midlene. Søknaden må godkjennes før midlene brukes.
  4. Støtte til prosjekter utbetales som hovedregel med 50 prosent på tidspunkt for innvilgning av støtten og 50 prosent ved fremleggelse av sluttrapport som godkjennes av stiftelsen.
  5. Dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med søknad, kan utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

Enhver rapport som stiftelsen mottar, vil være et offentlig dokument/rapport som vil bli benyttet til beste for den maritime klynge.

Søknad og sluttrapport sendes Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse - post@rederi.no