Med referanse til vedtak i Stortinget i forbindelse med etablering av nettolønnsordningen har Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse etablert følgende retningslinjer for bruk av særskilt avsatte disponible midler til "andre rekrutteringstiltak, HMS-tiltak mv" etter Plan for tildeling av tilskudd for 2021 del II.
 

1) Støtte til rekrutterings- og informasjonsaktiviteter som har som hovedmål å formidle korrekt informasjon til norsk ungdom om utdanningen, krav til sikkerhetsforståelse, helsekrav samt karrieremuligheter innen den maritime klyngen.

• Stiftelsen krever at søknader om støtte til rekrutteringstiltak i sosiale medier/digitalt, skal skje gjennom Maritimt Forum sentralt, slik at strategi, budskap og innhold blir koordinert.
• For støtte til regionale, fysiske rekrutteringsaktiviteter som skolebesøk, messer osv. søker arrangør direkte til stiftelsen.
• Stiftelsen gir ikke støtte til aktiviteter som inngår som en del av de offentlige maritime skolenes studietilbud.
• Stiftelsen gir ikke støtte til bachelor- eller masteroppgaver.
• Stiftelsen gir ikke støtte til ordinær drift av private maritime skoler.
 

2) Støtte til positiv næringsutvikling utover normalnivå i HMS-arbeid.

• En mer effektiv verneombudsordning gjennom å oppgradere kunnskapsnivået om ordningen.
• Tiltak for å oppgradere det generelle kunnskapsnivået innen HMS-arbeid.
• Andre tiltak for å redusere risiko for yrkesskade/personulykke.
• Andre tiltak for å bedre sjøfolkenes arbeidsmiljø, sikkerhet og helse.
 

3) Støtte industrielle utviklingsprosjekter og innovasjon innenfor ergometri, arbeidsmiljø og sikkerhet

• Det gis ikke støtte til opprettelse av professorater.
 

4) Støtte til aktiviteter som vil skape flere læreplasser samt koordinering av læreplasser som ikke alt er organisert gjennom statlig, fylkeskommunal eller privat regi.

 

Generelt

Alle prosjekter som mottar støtte fra stiftelsen, skal inneholde overførbar kompetanse og ha allmenn interesse.

Tiltak/prosjekter/aktiviteter som dekker flere områder, vil bli prioritert ved tildeling av økonomiske midler.

Likebehandling av søknadene skal vektlegges, og eventuelle dobbeltroller i forbindelse med søknader skal til enhver tid vurderes.

 

Søknad og sluttrapport

Søknader til stiftelsen skal benytte eget søknadsskjema (lenke). Skjemaet skal vedlegges et detaljert budsjett, samt eventuelle utfyllende beskrivelse i egne vedlegg.

Ved tildeling av midler besluttet av stiftelsens styre, skal søker informeres i brevs form fra stiftelsens sekretariat. Søker kan være oppdragsgiver og/eller koordinator for prosjektet det søkes midler for. Oppdragsgiver og/eller koordinator for et prosjekt skal selv sørge for nødvendig prosjektbeskrivelse og avtaler med eventuelle underleverandører til prosjektet. I tilfeller hvor en koordinator av et prosjekt av forskjellige årsaker ikke har anledning til å påta seg økonomisk ansvar overfor en underleverandør, kan tildelingsbrevet fra stiftelsen benyttes av koordinator som en slik sikkerhet.

Tiltak/prosjekter/aktiviteter som blir gitt støtte, vil bli avkrevd en rapport ved tiltakets/prosjektets/aktivitetens avslutning eller ved årets slutt såfremt en fortsetter inn i et nytt kalenderår. Sluttrapporten skal følge samme mal som søknaden og vedlegges regnskap.

Støtte til prosjekter utbetales som hovedregel 50 prosent på tidspunkt for innvilgning av støtten og 50 prosent ved fremleggelse av sluttrapport som godkjennes av stiftelsen.

Enhver rapport som stiftelsen mottar, vil være et offentlig dokument/rapport som vil bli benyttet til beste for den maritime klynge.

Søknad og sluttrapport sendes Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse - post@rederi.no