Det er et økende krav til kompetanse, og en skjevhet innenfor den maritime klyngen ved at offshorerederiene trekker til seg stadig flere av arbeidstakerne fra de øvrige segmentene. Det synes derfor å være et stort behov for å kartlegge det fremtidige kompetansebehovet. Det er særlig viktig at myndighetene får signaler om hvilken utdanningskapasitet / dimensjonering det må legges opp til. Følgende problemstillinger ønskes kartlagt i undersøkelsen:

·                Hvor stort er rekrutteringsbehovet innen ulike segmenter fram mot 2020?
·                Hvor omfattende er mobilitet av ansatte mellom de ulike segmentene?
·                Hvor lang tjenestetid ser arbeidstakere for seg at de vil ha innenfor ulike segmenter?
·                Hvilke virkemidler for rekruttering og kompetanseheving finnes innen de forskjellige segmentene?
·                Hva gjør de ulike segmentene for å holde på sine ansatte? Herunder, hvilke karriereløp finnes?
·                Hvilke begrensninger finnes i dimensjonering og organisering av de ulike utdanningsinstitusjonene fram mot 2020?
Kartleggingen gjøres gjennom web-basert datainnsamling og intervjuer. Det er identifisert tre hovedgrupper; 1) bedriftsledere, 2) sjøfolk og 3) utdanningsinstitusjoner. For bedriftsledere og utdanningsinstitusjoner vil Fafo i noen grad gjennomføre bedriftsbesøk, men også intervju per telefon.

Det er av stor viktighet at bedrifter som har mottatt e-post fra Fafo med spørreskjema, gir seg tid til å besvare spørsmålene. Resultatet av karleggingen vil bli gitt stor vekt når tiltak og handlingsplaner skal drøftes, besluttes og gjennomføres i årene som kommer.