Bakgrunn
Styret i SNMK besluttet i 2015 at man ønsket å tildele reisetilskudd til kadetter som inngår opplæringsavtaler basert på protokoll av 14. juli 2015 (protokollen er senere reforhandlet 25. oktober 2016 og 14. desember 2018). Det er ikke anledning til å ansette kadetter på protokollens vilkår etter 31. mars 2019. Styret i stiftelsen har satt av kr. 4 millioner til dette tiltaket. Tilsvarende kadettprotokoll med et annet nedslagsfelt enn utenriksfarten, vil også kunne omfattes av tildelingsreglene under.

Refusjon for reise finner sted etter følgende regler:
Hver kadett ansatt på ovennevnte vilkår, vil stiftelsen refundere inntil kr. 10.000,- i løpet av kadettperioden. Tilskudd tildeles etterskuddsvis, og rederiet søker om refusjon for kadettens reise gjennom SNMKs elektroniske søknadsskjema.

Med virkning fra 1. april 2019 er det inngått en ny avtale for norske kadetter under fartstidsopptjening/opplæring om bord til styrmann/maskinist mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund/Det norske maskinistforbund. Protokollen nevnt over anses opphørt fra 31. mars 2019. Opplæringsavtaler basert på protokollen, og som er inngått før 31. mars 2019 løper imidlertid videre frem til den enkelte avtale utløper, og for det vil for disse kadettene være anledning til å søke tilskudd på nevnte vilkår.  

Styret står også fritt til å avvikle ordningen dersom de avsatte kr. 4. millioner er brukt opp. Dette vil i så fall kommuniseres på SNMKs hjemmeside. For øvrig presiseres at tilsagnet om reisetilskudd er gitt under forutsetning av at stiftelsen har tilgjengelige midler.