Utbetaling av kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016

Herunder følger informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016. Innledningsvis må det imidlertid bemerkes at det som avtales i tariffavtaler mellom partene administreres av disse. Beskrivelsen under omhandler kun hvordan SNMK vil utføre sine oppgaver knyttet til utbetaling av kadett- og reisetilskudd iht. ovennevnte kadettprotokoll.

Som fastsatt i SNMKs plan for tildeling av tilskudd, er det kun selskap som har opplæringsstillinger som kan søke om tilskudd fra SNMK. Det innebærer at det også for kadetter på den nye avtalen er rederiet som på vanlig måte søker om tilskudd til opplæringsstilling fra SNMK. Det søkes etterskuddsvis for foregående halvår. I ovennevnte kadettavtale fastslås det at tilskuddet i sin helhet utbetales som økonomisk kompensasjon pr. måned. Ettersom SNMK utbetaler tilskuddet etterskuddsvis, blir det opp til det enkelte rederi og kadett å lage en ansettelseskontrakt, som regulerer forhold som hvordan tilskuddet skal utbetales (hyppighet, tidsintervall), skattetrekk, forsikringer etc. Her bør det også avtales hvordan reiseutgifter skal dekkes.

Også for reisetilskudd vil SNMK utbetale tilskuddet etterskuddsvis (jfr. SNMK regler for tildeling av reisetilskudd til kadetter). Rederiet søker om refusjon for kadettens reise gjennom SNMKs elektroniske søknadsskjema. Hver kadett kan få dokumenterte reiseutgifter refundert, begrenset til kr 10.000,- i løpet av kadettperioden.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut