Kadett- og reisetilskudd iht. kadettprotokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016/ 14. desember 2019

Informasjon om organisering og utbetaling av tilskudd til kadetter som har inngått kadettavtale iht. protokoll av 14. juli 2015 / 25. oktober 2016 / 14. desember 2018. Ny avtale er inngått med virkning fra 1. april 2019.

Som fastsatt i SNMKs plan for tildeling av tilskudd, er det kun selskap som har opplæringsstillinger som kan søke om tilskudd fra SNMK. Det innebærer at det også for kadetter som er ansatt på protokollens vilkår, er rederiet som på vanlig måte søker om tilskudd til opplæringsstilling fra SNMK. Det søkes etterskuddsvis for foregående halvår. I ovennevnte kadettavtale fastslås det at tilskuddet i sin helhet utbetales som økonomisk kompensasjon pr. måned til kadetten. Ettersom SNMK utbetaler tilskuddet etterskuddsvis, blir det opp til det enkelte rederi og kadett å lage en ansettelseskontrakt som regulerer hvordan tilskuddet skal utbetales (hyppighet, tidsintervall), skattetrekk, forsikringer etc. Her bør det også avtales hvordan reiseutgifter skal dekkes.

Med virkning fra 1. april 2019 er det inngått en ny avtale for norske kadetter under fartstidsopptjening/opplæring om bord til styrmann/maskinist mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund/Det norske maskinistforbund. Protokollen nevnt over anses opphørt fra 31. mars 2019. Opplæringsavtaler basert på protokollen, og som er inngått før 31. mars 2019 løper imidlertid videre frem til den enkelte avtale utløper. Fra og med 1. april 2019 er det ikke lenger adgang til å inngå nye opplæringsavtaler basert på protokollen av 14. juni 2015/25. oktober 2016.

Også for reisetilskudd vil SNMK utbetale tilskuddet etterskuddsvis (jfr. SNMK regler for tildeling av reisetilskudd til kadetter). Rederiet søker om refusjon for kadettens reise gjennom SNMKs elektroniske søknadsskjema. For hver kadett kan få dokumenterte reiseutgifter refundert, begrenset til kr 10.000,- i løpet av kadettperioden.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut